Saturday, 26/09/2020
Ti?ng Vi?t (Vietnamese)English (United Kingdom)
Provide products with environmental friendly
Hotline: 0983.152.032

Services

Dịch vụ tư vấn môi trường

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHOA HỌC & KỸ THUẬT - Lập hồ sơ Báo cáo Đánh giá chiến lược môi trường - Lập hồ sơ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường - Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường - Lập hồ sơ cấp phép về môi trường: + Hồ sơ xin phép khai thác nước mặt + Hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm + Hồ sơ xin phép xả thải + Hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại - Lập hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ - ...

Last Updated ( Friday, 22 July 2011 17:02 )

 

Construction and installation of electrical and industrial

Maintenance and repair of water treatment systems, water supply systems

Domestic wastewater treatment, industrial wastewater treatment

Last Updated ( Monday, 06 April 2015 09:03 )

Drinking water treatment, bottled purified water treatment